VII godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije - poziv

Bezbednost i viktimizacija: Izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava

Beograd, 24. i 25. novembar 2016. godine
Hotel 88 soba

 

Konferencija ima za cilj da okupi stručnjake/stručnjakinje i istraživače/istraživačice, koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama kriminaliteta, kršenja ljudskih prava i drugih vidova stradanja, i omogući sveobuhvatnu razmenu iskustava i znanja.

U okviru glavne teme Konferencije, posebna pažnja posvetiće se izazovima društvenog reagovanja i zaštite žrtava u kontekstu savremenih bezbednosnih rizika, pretnji i izazova, posebno vezano za aktuelnu migrantsku i izbegličku krizu, ekstremno nasilje, terorizam, radikalizam i organizovani kriminalitet. Kritički će se osvrnuti na kriminološke i viktimološke aspekte savremenih političkih dešavanja i njihov uticaj na ljudska prava, slobodu, bezbednost i pravdu. Takođe, razmena iskustava tokom konferencije trebalo bi da doprinese daljem radu na harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva i javnih politika Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU, a u kontekstu sprovođenja akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24.

Rad na konferenciji će se odvijati u okviru:

• Plenarnih sesija
• Tematskih sesija
• Radionica
• Poster prezentacija

Ključni plenarni izlagači i izlagačice biće:

Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović: Pravna zaštita žrtava terorizma u Srbiji – dometi i moguća unapređenja

Dr Natasa Mrvić-Petrović je naučna savetnica u Institutu za uporedno pravo i redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Kao ekspertkinju koju angažuje OEBS, od 2006. godine sarađuje sa ministarstvom nadležnim za pravosuđe i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija na projektima u vezi reforme zatvorskog sistema, izvršenja krivičnih sankcija i implementacije alternativnih krivičnih sankcija. Kao posebne oblasti istraživačkog rada i interesovanja prof. dr Mrvić-Petrović izdvajaju se viktimologija, prekršajno i odštetno pravo. Dugogodišnja je članica Viktimološkog društva Srbije i članica Saveta naučnog časopisa Temida.

Prof. dr Gorazd Meško: Bezbednost i policija u zajednici - viktimološke perspektive

Dr Gorazd Mesko je redovni profesor, prodekan za istraživanja i rukovodilac Instituta za krivično pravosuđe i bezbednost na Fakultetu za krivično pravosuđe i bezbednost, Univetzitet u Mariboru, Slovenija. Predaje na osnovnim, master i doktorskim studijama sledeće predmete: uvod u kriminologiju i penologiju, kriminologija, kriminalna politika, kritička viktimologija, policijski sistemi u Evropi i drugo. Urednik je naučnog časopisa Journal of Criminal Investigation and Criminology i član Saveta naučnog časopisa Temida. Od jeseni 2015. godine bio je međunarodni ambasador Britanskog udruženja za kriminologiju.

Prof. dr Oliver Bačanović: Migrantska i izbeglička kriza - viktimološki aspekti

Dr Oliver Bačanović je dekan i redovni profesor na Fakultetu za bezbednost Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“, u Skoplju, Republika Makedonija. Predaje viktimologiju i penologiju. Profesor Bačanović je jedan od utemeljivača viktimologije u Makedoniji i prvi koji je na prostorima bivše Jugoslavije počeo da predaje predmet Viktimologija na jednoj visokoškolskoj ustanovi. Član je Redakcionog odbora naučnog časopisa Temida.

Levent Altan: Razvoj sistema pomoći i podrške žrtvama u Srbiji (Biće potvrđeno)

Levant Altan je izvršni direktor organizacije Evropska podrška žrtvama (Victim Support Europe). Od 2009. do 2012. godine radio je u Direktoratu Evropske komisije za krivično zakonodavstvo, gde je bio zadužen za oblast prava žrtava. Tokom tog perioda, posebno je bio zadužen za izradu nacrta i pregovore za usvajanje Direktive Evropske Unije o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta. Tokom 2016. godine Levant Altan je, kao ekspert Svetske banke, bio angažovan na istraživanju sistema podrške žrtvama u Srbiji.

Ilse Vande Walle: Potrebe žrtava i kako ih proceniti

Ilse Vande Walle je međunarodna trenerica i konsultantkinja specijalizovana za podršku deci i mladima kao žrtvama kriminaliteta.

Prethodne dve godišnje konferencije Viktimološkog društva Srbije su odlukama Komore socijalne zaštite RS bile kategorisane kao međunarodne konferencije.

U prilogu Vam dostavljamo poziv za dostavljanje apstrakata i informacije u vezi sa kotizacijom, drugim troškovima i načinom registracije.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o Konferenciji molimo Vas da nam se obratite Bejanu Šaćiriju na telefon 011/6303022 ili na e-mail vdsconference@gmail.com ili vdsrbija@gmail.com.

Molimo Vas da ovu poruku prosledite svim osobama koje bi mogle da budu zainteresovane za konferenciju!

S poštovanjem,

Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
Direktorka Viktimološkog društva Srbije

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE